Εταιρικό Προφίλ

Η RAM ε.π.ε ιδρύθηκε στην Λάρισα σαν εταιρεία παραγωγής και εμπορίας προϊόντων πληροφορικής , τον Φεβρουάριο του 1984 .

Οι τρεις μέτοχοι της εταιρείας έως και σήμερα είναι:

Δρ. Ηλίας Θανιώτης B.Sc. Ph.D.Glasgow

Παναγιώτης Χαμπηλομάτης, ΜSc Glasgow

Mαριεύα Αρχοντή, MSc Glasgow 

Οι κυριότεροι σκοποί της Εταιρείας είναι:

  • Η παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών Πληροφορικής στον Ιδιωτικό και το Δημόσιο Τομέα και ειδικότερα η παροχή τεχνικής υποστήριξης των μηχανογραφικών συστηματων (Hardware) και του λογισμικού (Software) τρίτων
  • H εμπορία προιόντων πληροφορικής με σκοπό την υλοποίηση των παραπάνω
  • Η παραγωγή και διάθεση εξειδικευμένων προιόντων λογισμικού και συστημάτων αυτομάτου ελέγχο

Η εταιρεία στεγάζεται σε ιδιόκτητο χώρο, είναι άρτια εξοπλισμένη με μηχανήματα υψηλής τεχνολογίας για την παραγωγή των προϊόντων πληροφορικής και για την υποστήριξη των πελατών της.

Η RAM ε.π.ε στο ξεκίνημα της είχε σαν βασικό τομέα δραστηριότητας την εμπορία προϊόντων πληροφορικής (Η/Υ, προγραμμάτων τρίτων) και ταυτόχρονα την κατά παραγγελία (custom) παραγωγή λογισμικού (προγραμμάτων).

Η ανάπτυξη αυτών των εφαρμογών δημιουργούσε κατά περίπτωση την ανάγκη απασχόλησης - συνεργασίας με την εταιρεία ειδικών επιστημόνων - συμβούλων (οικονομολόγων, μηχανικών, ζωοτεχνών) που κρίνονταν απαραίτητοι για την σωστή ανάλυση και αξιολόγηση των παραγομένων προιόντων. Αποτέλεσμα τέτοιας συνεργασίας ήταν η παραγωγή ενός προγράμματος (1985) που αφορούσε την διαχείριση των χοιροτροφικών εκμεταλλεύσεων. Η όλη προσπάθεια ξεκίνησε σαν διατριβή (MASTER OF VETERINARY MEDICINE) στο Royal Veterinary College του Λονδίνου.

Ακολούθησαν εφαρμογές για τους τομείς βοοτροφίας, γαλακτοπαραγωγής, πτηνοτροφίας (αυγοπαραγωγή - κρεατοπαραγωγή - εκκολαπτήρια) και παραγωγής ζωοτροφών, με αποτέλεσμα να εδραιωθεί η RAM ε.π.ε σαν η πρώτη ελληνική εταιρεία παραγωγής προγραμμάτων ζωϊκής παραγωγής. Η εμπειρία που αποκτήθηκε από τις εγκαταστάσεις των εφαρμογών και η προσπάθεια για συνεχή εξέλιξη των προγραμμάτων δημιούργησε την ανάγκη για συνεργασία με φορείς, όπως η Αμερικανική Γεωργική Σχολή Θεσσαλονίκης, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και το Τ.Ε.Ι Λάρισας.

Ερευνητικά Προγράμματα

  • 1980 : "Ανάπτυξη λογισμικού και πειραματική εφαρμογή συστήματος αυτόματου ελέγχου λειτουργειών χοιροστασίου". Το παραπάνω έργο έχει χρηματοδοτηθεί εν μέρει από την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Βιομηχανίας Έρευνας και Τεχνολογίας με την απόφαση 89ΒΕ119. Η πρακτική εφαρμογή του έργου έχει πραγματοποιηθεί σε χοιροτροφικές μονάδες.
  • 1994 : "Μελέτη και Κατασκευή Συστήματος Αυτόματης Διατροφής για Μηρυκαστικά με Ηλεκτρονική Αναγνώριση". Το παραπάνω έργο έχει χρηματοδοτηθεί εν μέρει από το ΜΟΠ Πληροφορικής Ιδιωτικού Τομέα. Η πρακτική εφαρμογή του έργου έχει πραγματοποιηθεί σε κτηνοτροφικές μονάδες στα Φάρσαλα, στην Αμερικανική Γεωργική Σχολή, όπου και αντλήθηκαν οι απαραίτητες πληροφορίες που βοήθησαν στην τελειοποίηση του συστήματος.
  • 1996 : "Μελέτη και Κατασκευή Συστήματος Αυτόματης Γαλακτομέτρησης για Μηρυκαστικά με Ηλεκτρονική Αναγνώριση". Το παραπάνω έργο έχει χρηματοδοτηθεί εν μέρει από την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Βιομηχανίας Έρευνας και Τεχνολογίας με την απόφαση 94ΒΕ119.
  • 2000 : "Ανάπτυξη προγράμματος παρακολούθησης εμβολιασμού αιγοπροβάτων" .Εφαρμογή του προγράμματος σε όλα τα κτηνιατρικά εργαστήρια της Ελλάδας, για λογαριασμό του Υπουργείου Γεωργίας.
  • 2002 : Συνεργασία με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Ανάπτυξη προγραμμάτων επιδημιολογικού ελέγχου. Εγκαταστάσεις σε Συρία, Ιορδανία κλπ. Συνεργασίες