Προβολή Ανακοίνωσης/Νέου

Διαχείριση χοιροτροφικής μονάδας
Ολοκληρώθηκε η Cloud εφαρμογή διαχείρισης χοιροτροφικών μονάδων demo της οποίας μπορείτε να δείτε στο παρακάτω link με username:demo και password:demo και ημερομηνία εισαγωγής 28/2/2008

link: www.cloudfarm.gr
08/11/2012